14 dní pro vrácení peněz nebo výměnu
pouze polské výrobky
náklad 1-3 pracovní dny

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INTERNETOVÉHO OBCHODU ESALME.CZ OBSAH:
1. OBECNÁ USTANOVENÍ
2. ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DAT
3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
4. PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ
7. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKA
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu jsou informativní, což znamená, že nejsou zdrojem závazků pro uživatele služeb ani zákazníky internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, dále informace o používání cookies a analytických nástrojů. v Internetovém obchodě.
1.2. Správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Internetového obchodu je MARCELINA KAJFASZ provozující obchodní společnost pod názvem FIRMA HANDLOWA MARCELINA KAJFASZ zapsanou v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti Polské republiky vedeném ministrem odpovědným za ekonomiku, mající: adresu místo podnikání: Bachowice, ul. Dębowa Boczna 2, 34-116 Spytkowice; a adresu pro doručování: Rychwałd, ul. Krakowska 7, 34-322 Gilowice, NIP 5512636502, REGON 381158237, e-mailovou adresu: kontakt@salme.pl, telefonní číslo: 535735096 - dále jen „Správce“ a zároveň Poskytovatel služeb Internetového obchodu a Prodávající.
1.3. Osobní údaje v Internetovém obchodě jsou Správcem zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení GDPR“. Oficiální text nařízení GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Používání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Příjemcem služby nebo Zákazníkem pomocí Internetového obchodu dobrovolné, až na dvě výjimky: (1) uzavření smluv se Správcem - neposkytnutí v případech a v rozsahu uvedeném na stránkách Internetového obchodu a v Obchodních podmínkách internetového obchodu a těchto zásadách ochrany osobních údajů osobní údaje nezbytné k uzavření a plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb se Správcem vedou k nemožnosti uzavření této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem a pokud chce subjekt údajů uzavřít danou smlouvu se Správcem, je povinen požadované údaje poskytnout. Rozsah údajů potřebných k uzavření smlouvy je pokaždé předem uveden na webových stránkách Internetového obchodu a v Obchodních podmínkách Internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Správce - poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem vyplývajícím z obecně platných zákonných ustanovení ukládajících Správci povinnost zpracovávat osobní údaje (např. zpracování údajů za účelem vedení daňové nebo účetní knihy) a neposkytnutí osobních údajů budou bránit Správci v plnění těchto povinností.
1.5. Správce zvláště dbá na ochranu zájmů osob, jejichž osobní údaje zpracovává, a zejména odpovídá a dbá na to, aby jím shromážděné údaje: (1) byly zpracovávány v souladu se zákonem; (2) shromažďovány pro specifikované zákonné účely a nebyly podrobeny dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely; 3) věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány; (4) uchovávat ve formě umožňující identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je to nezbytné k dosažení účelu zpracování, a (5) zpracovávat způsobem zajišťujícím přiměřené zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným, popř. nezákonné zpracování a náhodná ztráta, zničení nebo poškození vhodnými technickými nebo organizačními opatřeními.
1.6. S přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností ohrožení zavádí Správce vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování probíhalo v souladu s tímto předpisem a být schopen to prokázat. Tato opatření jsou podle potřeby revidována a aktualizována. Správce používá technická opatření k zamezení získávání a pozměňování osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.
1.7. Všechna slova, výrazy a zkratky, které se objevují v těchto zásadách ochrany osobních údajů a začínají velkým písmenem (např. Prodejce, Internetový obchod, Elektronická služba), je třeba chápat v souladu s jejich definicí obsaženou v Obchodních podmínkách internetového obchodu dostupných na webových stránkách Internetového obchodu.

2. ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DAT
2.1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje v případech, kdy - a v rozsahu, v jakém - je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: (1) subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů ; (2) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za účelem provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy; (3) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce; nebo (4) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které sleduje Správce nebo třetí strana, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména je-li subjektem údajů dítě.
2.2. Zpracování osobních údajů Správcem vyžaduje pokaždé existenci alespoň jednoho ze základů uvedených v bodě. 2.1 Zásad ochrany osobních údajů. Konkrétní důvody pro zpracování osobních údajů Uživatelů Služby a Zákazníků Internetového obchodu Správcem jsou uvedeny v další části Zásad ochrany osobních údajů - ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů Správcem.

3. ÚČEL, ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
3.1. Vždy účel, základ a doba, jakož i příjemci osobních údajů zpracovávaných Správcem vyplývají z akcí provedených daným Uživatelem Služby nebo Zákazníkem v Internetovém obchodě nebo Správcem.
3.2. Správce může zpracovávat osobní údaje v rámci Internetového obchodu pro následující účely, na základě a po dobu uvedenou v tabulce níže:
  Účel zpracování údajů Právní základ pro zpracování údajů Doba uložení údajů Plnění Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb nebo jednání na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv Článek 6 odst. 1 písm. 1 lit. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy) - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření na žádost subjektu údajů, před uzavřením smlouvy. Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění, ukončení nebo zániku uzavřené Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb jiným způsobem. Přímý marketing 1 lit. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající v péči o zájmy a dobrou image Správce, jeho Internetového obchodu a ve snaze prodat Produkty Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu realizovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce ve vztahu k subjektu údajů z důvodu podnikatelské činnosti Správce. Promlčecí doba je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky související s provozováním živnosti jsou tři roky, u kupní smlouvy dva roky). Správce nesmí zpracovávat údaje za účelem přímého marketingu v případě účinné námitky v tomto ohledu ze strany subjektu údajů. Marketing Článek 6 odst. 1 lit. a) Nařízení GDPR (souhlas) - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely Správcem. Údaje jsou uloženy, dokud subjekt údajů neodvolá souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel. Vyjádření názoru Zákazníka k uzavřené Kupní smlouvě čl. 6 odst. 1 písm.a) Nařízení GDPR - subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyjádření názoru. Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas s dalším zpracováním svých údajů za tímto účelem. Vedení daňové evidence § 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR v souvislosti s 86 § 1 daňového řádu, tj. ze dne 17. ledna 2017 (sbírka zákonů z roku 2017, bod 201, ve znění pozdějších předpisů) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce. Údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem požadující Vedení daňové knihy pro správce (až do uplynutí promlčecí doby daňové povinnosti, pokud daňové zákony nestanoví jinak). Zjišťování, šetření nebo obhajoba nároků, které může Správce uplatnit nebo které mohou být uplatněny vůči správci Článek 6 odst. 1 písm. 1 pís.f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající ve zjišťování, šetření nebo obhajobě nároků, které mohou být Správcem uplatněny nebo které mohou být uplatněny vůči Správci údaje jsou uchovávány po dobu jejich existence právního oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků, které mohou být vůči Správci uplatněny (základní promlčecí doba pro nároky vůči Správci je šest let). Používání webových stránek Internetového obchodu a zajišťování jejich řádného provozu Článek 6 odst. 1 pís f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce). Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce. Údaje jsou uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem požadující Vedení daňové knihy pro správce (až do uplynutí promlčecí doby daňové povinnosti, pokud daňové zákony nestanoví jinak). Zjišťování, šetření nebo obhajoba nároků, které může Správce uplatnit nebo které mohou být uplatněny vůči správci Článek 6 odst. 1 písm. 1 pís.f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů Správce - spočívající ve zjišťování, šetření nebo obhajobě nároků, které mohou být Správcem uplatněny nebo které mohou být uplatněny vůči Správci údaje jsou uchovávány po dobu jejich existence právního oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků, které mohou být vůči Správci uplatněny (základní promlčecí doba pro nároky vůči Správci je šest let). Používání webových stránek Internetového obchodu a zajišťování jejich řádného provozu Článek 6 odst. 1 pís f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce - spočívající v provozování a údržbě webových stránek Internetového obchodu

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání oprávněného zájmu sledovaného Správce, nejdéle však po dobu promlčení nároků Správce vůči subjektu údajů z titulu podnikatelské činnosti Správce. Promlčecí doba je stanovena zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky související s provozováním živnosti jsou tři roky, u kupní smlouvy dva roky).

4. PŘÍJEMCI DAT V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
4.1. Pro správné fungování Internetového obchodu, včetně realizace uzavřených Kupních smluv, je nutné, aby Správce využíval služeb externích subjektů (jako je např. poskytovatel softwaru, kurýr nebo zpracovatel plateb). Správce využívá pouze služeb takových zpracovatelů, kteří poskytují dostatečné záruky k provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení GDPR a chránilo práva subjektů údajů.
4.2. Osobní údaje mohou být Správcem předány do třetí země, přičemž Správce zajišťuje, že se tak v tomto případě uskuteční ve vztahu k zemi, která zajišťuje odpovídající úroveň ochrany - v souladu s Nařízením GDPR, a v případě jiné země, že předání proběhne na základě standardních doložek o ochraně údajů. Správce zajišťuje, aby subjekt údajů měl možnost získat kopii svých údajů. Správce poskytuje shromážděné osobní údaje pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro dosažení daného účelu zpracování údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
4.3. Předávání údajů Správcem neprobíhá v každém případě a ne všem příjemcům nebo kategoriím příjemců uvedeným v zásadách ochrany osobních údajů – Správce poskytuje údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné pro dosažení daného účelu zpracování osobních údajů a pouze v rozsahu nezbytném k jeho dosažení.
4.4. Osobní údaje uživatelů služby a zákazníků internetového obchodu mohou být předány následujícím příjemcům nebo kategoriím příjemců:
4.4.1. dopravci / speditéři / kurýrní zprostředkovatelé / subjekty obsluhující sklad a / nebo proces expedice - v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem doručení Produktu poštou nebo kurýrem, Správce poskytuje Zákazníkovi shromážděné osobní údaje vybranému dopravci, speditérovi nebo zprostředkovateli provádějícímu přepravu na objednávku Správce, a pokud se zásilka uskutečňuje z externího skladu - subjektu provozujícímu sklad a/nebo expediční proces - v rozsahu nezbytném pro doručení Produktu Zákazníkovi. 4.4.2. subjektům obsluhujícím elektronické platby nebo platební kartou - v případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem elektronických plateb nebo platební kartou, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetový obchod na žádost Správce v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb provedených zákazníkem

5. PROFILOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
5.1. Nařízení GDPR ukládá Správci povinnost informovat o automatizovaném rozhodování, včetně profilování podle čl. 22 nařízení 1 a 4 Nařízení GDPR a - alespoň v těchto případech - relevantní informace o pravidlech pro jejich přijímání, jakož i o smyslu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů. S ohledem na to poskytuje Správce v tomto bodě zásad ochrany osobních údajů informace o možném profilování.
5.2. Správce může využívat profilování pro účely přímého marketingu v Internetovém obchodě, avšak rozhodnutí učiněná na jeho základě Správcem se nevztahují na uzavření či odmítnutí uzavření Kupní smlouvy ani na možnost využívání Elektronických služeb v Internetovém obchodě. Efektem používání profilování v Internetovém obchodě může být např. poskytnutí slevy dané osobě, zaslání slevového kódu, upozornění na nedokončené nákupy, zaslání návrhu Produktu, který může odpovídat zájmům či preferencím dané osoby popř. navržení lepších podmínek oproti standardní nabídce Internetového obchodu. Daný člověk se i přes profilování svobodně rozhodne, zda bude chtít využít takto obdrženou slevu, nebo lepší podmínky a nakoupí v Internetovém obchodě.
5.3. Profilování v internetovém obchodě spočívá v automatické analýze nebo prognóze chování dané osoby na webu Internetového obchodu např. přidáním konkrétního Produktu do košíku, procházením konkrétní produktové stránky v internetovém ochodě nebo analýzou předchozí historie nákupů v Internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce disponuje osobními údaji dané osoby, aby jí mohl zaslat, např. kód slevy.
5.4. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a má právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE ÚDAJE TÝKAJÍ
6.1. Právo na přístup, opravu, omezení, výmaz nebo přenos - subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz (dále jen „právo být zapomenut“) nebo omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování a má také právo na přenositelnost svých údajů. Podrobné podmínky pro uplatnění výše uvedených práv jsou uvedeny v čl. 15-21 Nařízení GDPR.
6.2. Právo kdykoli odvolat souhlas - osoba, jejíž údaje jsou Správcem zpracovávány na základě vyjádřeného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 sekund 2 lit. a) Nařízení GDPR, má právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
6.3. Právo podat stížnost dozorčímu orgánu - osoba, jejíž údaje Správce zpracovává, má právo podat stížnost dozorovému orgánu způsobem stanoveným v ustanoveních nařízení GDPR a polského práva, zejména zákon o ochraně osobních údajů. Dozorovým orgánem v Polsku je prezident Úřadu pro ochranu osobních údajů.
6.4. Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací – proti zpracování jeho osobních údajů na základě čl. 6 sekund 1 pís. e) (veřejný zájem nebo úkoly) nebo f) (oprávněný zájem správce), včetně profilování na základě těchto ustanovení. V takovém případě již správce tyto osobní údaje nesmí zpracovávat, pokud neprokáže existenci platných právně platných důvodů pro zpracování, převažujících zájmů, práv a svobod subjektu údajů nebo důvodů pro zjištění, šetření popř. hájení nároků.
6.5. Právo vznést námitku proti přímému marketingu – jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro tyto účely marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém se zpracováním souvisí k takovému přímému marketingu.
6.6. Za účelem uplatnění práv uvedených v tomto bodě Zásad ochrany osobních údajů můžete Správce kontaktovat zasláním příslušné zprávy písemně nebo e-mailem na adresu Správce uvedenou na začátku Zásad ochrany osobních údajů nebo pomocí kontaktního formuláře. k dispozici na webových stránkách internetového obchodu.

7. COOKIES V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A ANALYTIKA
7.1. Cookies jsou malé textové informace ve formě textových souborů, zasílané serverem a uložené na straně návštěvníka webové stránky Internetového obchodu (např. na pevném disku počítače, v paměti notebooku nebo v kartě chytrého telefonu) – podle toho, jaké zařízení používají návštěvníci našeho Internetového obchodu. Podrobné informace o cookies, stejně jako historii jejich vytváření, lze nalézt mimo jiné. zde: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2. Soubory cookie, které lze odesílat webem internetového obchodu, lze rozdělit do různých typů podle následujících kritérií:
Vzhledem k jejich dodavateli: 1) vlastní (vytvořené webem Internetového obchodu Správce) a 2) patřící osobám / třetím stranám (jiným než Správce). Z důvodu doby jejich uložení na zařízení osoby navštěvující web Internetového obchodu: 1) relace (uložená do odhlášení z Internetového obchodu nebo vypnutí webového prohlížeče) a 2) trvalá (uložená po stanovenou dobu, definovanou parametry každého souboru nebo do ručního smazání) Vzhledem k účelu jejich použití: 1) nezbytné (umožňující správné fungování webu Internetového obchodu), 2) funkční/preferenční (umožňující přizpůsobení webu Internetového obchodu preferencím návštěvníka webu), 3) analytické a výkonové (shromažďování informací o tom, jak používat webové stránky Internetového obchodu), 4) marketing, reklama a sociální média (shromažďování informací o návštěvníkovi webových stránek Internetového obchodu za účelem zobrazování personalizovaných reklam této osobě a provádění dalších marketingových aktivit, a to i na webových stránkách oddělených od webových stránek internetového obchodu, jako jsou sociální sítě)
7.3. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, když návštěvníci používají webové stránky internetového obchodu pro následující konkrétní účely:
Účely používání souborů cookie v Internetovém obchodě Správce, identifikace Uživatelů služby jako přihlášených do Internetového obchodu a prokázání, že jsou přihlášeni (nezbytné soubory cookie), zapamatování si produktů přidaných do košíku za účelem zadání objednávky (nezbytné soubory cookie), zapamatování údajů z vyplněných Objednávkových formulářů, průzkumů nebo dat přihlašování do Internetového obchodu (nezbytné a/nebo funkční/preferenční cookies), přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Zákazníka (např. ohledně barev, velikosti písma, stránky layout) a optimalizace využívání webových stránek Internetového obchodu (funkční / preferenční cookies), vedení anonymních statistik ukazujících, jak používat stránky Internetového obchodu (analytické a výkonnostní cookies), remarketing, tedy testování chování návštěvníků Internetového obchodu, Ukládat prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivity (např. opakovat následné návštěvy konkrétních stránek, klíčových slov atd.), aby si vytvořili svůj profil a poskytli jim reklamy přizpůsobené jejich očekávaným zájmům, a to i při návštěvě jiných webových stránek v reklamní síti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (soubory marketingové, reklamní a sociální cookies)
7.4. Zkontrolovat v nejoblíbenějších webových prohlížečích, které soubory cookie (včetně doby provozu souborů cookie a jejich dodavatele) jsou aktuálně zasílány webem Internetového obchodu, je možné následujícím způsobem:
V Chrome: (1) v adresním řádku klikněte na ikonu zámku vlevo, (2) přejděte na kartu „Cookies“. Ve Firefoxu: (1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu na levé straně, (2) přejděte na kartu „Povoleno“ nebo „Blokováno“, (3) klikněte na „Sledovací soubory cookie napříč weby“, „Sledovače sociálních sítí“ " nebo "Obsah s prvky sledování" V aplikaci Internet Explorer: (1) klikněte na nabídku "Nástroje", (2) přejděte na kartu "Možnosti Internetu", (3) přejděte na kartu "Obecné", (4) přejděte na záložka „Nastavení“, (5) klikněte na „Zobrazit soubory“. V Opeře: (1) v adresním řádku klikněte na ikonu zámku vlevo, (2) přejděte na kartu „Cookies“. v prohlížeči Safari: (1) klikněte na nabídku „Předvolby“, (2) přejděte na kartu „Ochrana osobních údajů“, (3) klikněte na pole „Spravovat data webových stránek.“ Bez ohledu na prohlížeč pomocí dostupných nástrojů, např. na webové stránce: https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/
7.5. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie. Každý má možnost definovat podmínky používání cookies pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání Cookies – v druhém případě to však může mít vliv na některé funkcionality Internetového obchodu (např. projít objednávkou přes objednávkový formulář z důvodu nepamatování si produktů v košíku během dalších kroků zadávání objednávky).
7.6. Nastavení webového prohlížeče pro cookies je důležité z hlediska souhlasu s používáním cookies naším Internetovým obchodem - v souladu se zákonem může být tento souhlas vyjádřen i prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Podrobné informace o změně nastavení souborů cookies a jejich samoodstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):
v prohlížeči Chrome
v prohlížeči Firefox
v Internet Exploreru
v prohlížeči Opera
v prohlížeči Safari
v prohlížeči Microsoft Edge
7.7. Správce může v internetovém obchodě používat Google Analytics, Universal Analytics služby poskytované společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). Tyto služby pomáhají správci udržovat statistiky a analyzovat provoz v internetovém obchodě. Shromážděná data jsou zpracovávána v rámci výše uvedených služeb za účelem generování statistik užitečných při správě internetového obchodu a analýze provozu v internetovém obchodě. Tyto údaje jsou hromadné. Správce prostřednictvím výše uvedených služeb v E-shopu shromažďuje takové údaje, jako jsou zdroje a média získávání návštěvníků E-shopu a způsob jejich chování na webu E-shopu, informace o zařízeních a prohlížečích, ze kterých web navštěvují, IP a doména, geografická data a demografická data (věk, pohlaví) a zájmy.
7.8. Dané osobě je možné jednoduše zablokovat sdílení informací o své aktivitě na webu Online Store s Google Analytics - za tímto účelem si můžete například nainstalovat doplněk prohlížeče od společnosti Google Ireland Ltd. dostupný zde: https://tools.google. com / dlpage / gaoptout? hl = en.
7.9. Na naše webové stránky třetí strany umísťují informace ve formě cookies a dalších podobných technologií na vaše koncové zařízení (např. počítač, chytrý telefon) a získávají k nim přístup. Jsou to naši důvěryhodní partneři, se kterými neustále spolupracujeme na přizpůsobení reklamy na našich a jejich webových stránkách vašim potřebám a zájmům a také službám, které my a naši důvěryhodní partneři poskytujeme. Takovým důvěryhodným partnerem jsou subjekty z kapitálové skupiny Wirtualna Polska.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce žádá, abyste si po přechodu na jiné webové stránky přečetli zásady ochrany osobních údajů tam stanovené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na Internetový obchod správce.
Odstoupení od smlouvy
Právo na odstoupení od smlouvy
Nárok na 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy má pouze Zákazník, který je zároveň Spotřebitelem. Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana jiná než dopravce nabudete zboží do fyzické držby.
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat Firma Handlowa Marcelina Szydłowska Bachowice ul. Dębowa Boczna 2 34-116 Spytkowice, kontakt@marcelini.pl o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí zaslat informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 Důsledky odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jsme se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku této náhrady nevzniknou žádné poplatky
Můžeme zadržet náhradu, dokud neobdržíme položku nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jejím vrácení, podle toho, co nastane dříve. Zboží nebo položky nám prosím zašlete zpět nebo předejte neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Zodpovídáte pouze za snížení hodnoty věcí vyplývající z jejich používání jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování věcí.
pixel