14 dní pro vrácení peněz nebo výměnu
pouze polské výrobky
náklad 1-3 pracovní dny

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU SALME.PL           OBSAH:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ PRODEJNÍ SMLOUVY

4. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DOBA DODÁNÍ PRODUKTU

6. REKLAMACE PRODUKTU

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE, A TAKÉ PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11. VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Tyto Obchodní podmínky internetového obchodu byly připraveny právníky webu Prokonsumencki.pl. Internetový obchod www.salme.pl dbá na práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu přiznává zákon o právech spotřebitele. Ustanovení smluv méně výhodná pro spotřebitele než ustanovení zákona o právech spotřebitelů jsou neplatná a namísto nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Ustanovení těchto nařízení proto nejsou určena k vyloučení nebo omezení jakýchkoli práv spotřebitelů, která jim přiznávají závazná ustanovení zákona, a veškeré případné pochybnosti by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli nesouladu ustanovení těchto nařízení s výše uvedenými ustanoveními mají tato ustanovení přednost a měla by být uplatněna.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Internetový obchod dostupný na www.salme.pl provozuje MARCELINA KAJFASZ podnikající pod názvem FIRMA HANDLOWA MARCELINA KAJFASZ zapsaná v Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti Polské republiky vedeném ministrem odpovědným za hospodářství, která má: adresu provozovny : Bachowice, ul. Dębowa Boczna 2, 34-116 Spytkowice; a adresu pro doručování: Rychwałd, ul. Krakowska 7, 34-322 Gilowice, NIP 5512636502, REGON 381158237, e-mailová adresa: kontakt@salme.pl, telefonní číslo: 535735096.
1.2. Tyto Obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak i podnikatelům využívajícím Internetový obchod, pokud dané ustanovení Obchodních podmínek nestanoví jinak.
1.3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v Internetovém obchodě v souvislosti s realizací těchto Obchodních podmínek je Prodávající. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, po dobu a na základě důvodů a zásad uvedených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách internetového obchodu. Zásady ochrany osobních údajů obsahují zejména pravidla týkající se zpracování osobních údajů Správcem v Internetovém obchodě, včetně důvodů, účelů a doby zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, dále informace o používání cookies a analytické nástroje v online obchodě. Využívání internetového obchodu, včetně provádění nákupů, je dobrovolné. Obdobně je poskytnutí osobních údajů Příjemcem služby nebo Zákazníkem pomocí Internetového obchodu dobrovolné, s výhradou výjimek uvedených v zásadách ochrany osobních údajů (uzavření smlouvy a zákonné povinnosti Prodávajícího).

1.4. Definice:
1.4.1. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků.
1.4.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ – formulář dostupný v Internetovém obchodě, který Vám umožní vytvořit Účet.
1.4.3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - Elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v Internetovém obchodě, který umožňuje zadat Objednávku, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a definováním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
1.4.4. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost - která uzavřela nebo hodlá uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.
1.4.5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů 1964 č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů).
 
1.4.6. ÚČET - Elektronická služba, soubor zdrojů v ICT systému Poskytovatele služeb označený individuálním jménem (přihlašovacím jménem) a heslem poskytnutým Příjemcem služby, ve kterém jsou shromážděné údaje poskytnuté Příjemcem služby a informace o Objednávkách jím zadaných v Internetovém obchodě.
1.4.7. NEWSLETTER - Elektronická služba, služba elektronické distribuce poskytovaná Poskytovatelem služeb prostřednictvím e-mailu, která umožňuje všem Uživatelům služby, kteří ji využívají, automaticky dostávat od Poskytovatele služeb cyklický obsah následujících vydání newsletteru obsahující informace o Produktech, novinkách a akcích v Internetovém obchodě.
1.4.8. PRODUKT - movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
1.4.9. OBCHODNÍ PODMÍNKY – Tato pravidla Internetového obchodu.
1.4.10. ONLINE OBCHOD – internetový obchod Poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese: www.salme.pl. 1.4.11. PRODEJCE; POSKYTOVATEL SLUŽEB - MARCELINA KAJFASZ podnikající pod názvem FIRMA HANDLOWA MARCELINA KAJFASZ zapsaná do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti Polské republiky vedeném ministrem odpovědným za ekonomiku, který má: adresu místa podnikání: Bachowice, ul. . Dębowa Boczna 2, 34-116 Spytkowice; a adresu pro doručování: Rychwałd, ul. Krakowska 7, 34-322 Gilowice, NIP 5512636502, REGON 381158237, e-mailovou adresu: kontakt@salme.pl, telefonní číslo: 535735096.
1.4.12. KUPNÍ SMLOUVA - Smlouva o prodeji Produktu uzavíraná nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.
1.4.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky Poskytovatelem Příjemci služby prostřednictvím Internetového obchodu.
1.4.14. PŘÍJEMCE SLUŽBY - (1) fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu a v případech stanovených obecně platnými předpisy i fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům - využívající nebo hodlá používat Elektronickou službu.
1.4.15. ZÁKON O PRÁVECH SPOTŘEBITELŮ - Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827, ve znění pozdějších předpisů).
1.4.16. OBJEDNÁVKA - Prohlášení zákazníka o záměru podané prostřednictvím objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji produktu s prodávajícím.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
2.1. V internetovém obchodě jsou k dispozici následující elektronické služby: účet, objednávkový formulář a newsletter.
2.1.1. Účet – používání účtu je možné po provedení dvou po sobě jdoucích kroků Příjemcem služby – (1) vyplnění Registračního formuláře, (2) kliknutím na pole „Zaregistrovat účet“. V Registračním formuláři je nutné, aby Uživatel služby uvedl tyto údaje: jméno a příjmení / název firmy, adresa (ulice, číslo domu / bytu, PSČ, město, stát), e-mailovou adresu, kontaktní telefon , přihlašovací jméno a heslo. V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je dále nutné uvést název společnosti a daňové identifikační číslo. Pokud má Příjemce služby registrovaný účet na Facebooku, Google nebo LinkedIn, může si také vytvořit Účet v Internetovém obchodě přihlášením pomocí některé z těchto webových stránek.
2.1.1.1. Elektronická služba Účet je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Příjemce služby může kdykoli a bez udání důvodu smazat účet (odstoupit z účtu) zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: kontakt@salme.pl nebo písemně na adresu: Rychwałd, ul. Krakowska 7, 34-322 Gilowice.
2.1.2. Objednávkový formulář – používání Objednávkového formuláře začíná okamžikem, kdy Zákazník přidá první Produkt do elektronického košíku v Internetovém obchodě. Zadání objednávky proběhne poté, co zákazník provede celkem dva po sobě jdoucí kroky – (1) vyplnění objednávkového formuláře a (2) kliknutím na webové stránce internetového obchodu po vyplnění objednávkového formuláře na pole „Objednávám s povinností platby“. - do té doby je možné zadané údaje upravovat (k tomu postupujte podle zobrazených zpráv a informací dostupných na stránkách internetového obchodu). V Objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník uvedl o sobě tyto údaje: jméno a příjmení / název firmy, adresa (ulice, číslo domu / bytu, PSČ, město, stát), e-mailová adresa, kontakt telefonní číslo a údaje týkající se kupní smlouvy: Produkt(y), množství Produktu(ů), místo a způsob dodání Produktu(ů), způsob platby. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, je dále nutné uvést název společnosti a daňové identifikační číslo.
2.1.2.1. Elektronický objednávkový formulář služby je poskytován zdarma a je jednorázové povahy a končí okamžikem, kdy je jeho prostřednictvím učiněna Objednávka nebo když Zákazník přestane dříve objednávat jeho prostřednictvím.
2.1.3. Newsletter – k používání Newsletteru dojde poté, co zákazník provede tři po sobě jdoucí kroky – (1) poskytne na záložce „Newsletter“ viditelné na webových stránkách internetového obchodu e-mailovou adresu, na kterou budou následující vydání Newsletteru zasílána, (2) kliknutím na pole „Uložit“ a (3) potvrzením souhlasu přihlásit se k odběru Newsletteru kliknutím na potvrzovací odkaz zaslaný automaticky na zadanou e-mailovou adresu. Můžete se také přihlásit k odběru Newsletteru zaškrtnutím příslušného políčka při vytváření Účtu a zadávání Objednávky - vytvořením Účtu nebo zadáním Objednávky je Zákazník přihlášen k odběru Newsletteru.
2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytována bezplatně po dobu neurčitou. Příjemce služby se může kdykoli a bez udání důvodu odhlásit z odběru Newsletteru (odstoupit z Newsletteru) zasláním příslušné žádosti poskytovateli služeb, zejména e-mailem na adresu: kontakt@salme.pl nebo písemně na adresu: Rychwałd, ul. Krakowska 7, 34-322 Gilowice.
2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci s ICT systémem používaným Poskytovatelem služby: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem na internet; (2) přístup k elektronické poště; (3) aktuální webový prohlížeč: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari nebo Microsoft Edge; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolení cookies a podpory Javascriptu ve webovém prohlížeči.
2.3. Příjemce služby je povinen používat Internetový obchod v souladu s právními předpisy a dobrými mravy, s respektem k osobnostním právům a autorským právům a duševnímu vlastnictví Poskytovatele služby a třetích osob. Příjemce služby je povinen zadat údaje odpovídající skutečnosti. Příjemce služby má zakázáno poskytovat nezákonný obsah.
2.4. Reklamační řád Elektronických služeb:
2.4.1. Reklamace související s poskytováním Elektronických služeb Poskytovatelem služeb a jiné reklamce související s provozováním Internetového obchodu (vyjma reklamačního řádu Produktu, který je uveden v bodě 6 Obchodních podmínek), může Zákazník podávat např.
2.4.1.1. písemně na adresu: Rychwałd, ul. Krakowska 7, 34-322 Gilowice;
2.4.1.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@salme.pl.
2.4.2. Doporučuje se, aby Příjemce služby v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku nesrovnalosti; (2) požadavky Příjemce služby; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – to usnadní a urychlí projednání reklamace Poskytovatelem služby. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.
2.4.3. Poskytovatel služby odpovídá na reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.

3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Obchodních podmínek.
3.2. Cena produktu uvedená na webových stránkách internetového obchodu je uvedena v polských zlotých a zahrnuje daně. Zákazník je informován o celkové ceně včetně daní Produktu, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně dopravy, doručení a pošty) a dalších nákladech, a pokud nelze výši těchto poplatků předem určit, o povinnosti je zaplatit je zákazník informován na webových stránkách internetového obchodu při zadávání objednávky, a to i tehdy, když zákazník projeví vůli být vázán kupní smlouvou.
3.3. Postup pro uzavření kupní smlouvy v internetovém obchodě pomocí objednávkového formuláře
3.3.1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku v internetovém obchodě v souladu s bodem 2.1.2 Obchodních podmínek. 3.3.2. Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň Objednávku akceptuje k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci probíhá zasláním odpovídajícího e-mailu Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k realizaci a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu zákazníkem je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena Kupní smlouva.
3.4. Konsolidace, zabezpečení a poskytnutí obsahu uzavřené Kupní smlouvy Zákazníkovi probíhá (1) poskytnutím těchto Obchodních podmínek na webových stránkách Internetového obchodu a (2) zasláním e-mailové zprávy Zákazníkovi uvedenou v bodě 3.3.2. Obchodních podmínek. Obsah kupní smlouvy je dodatečně evidován a zabezpečen v IT systému Internetového obchodu prodávajícího.

4. ZPŮSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT
4.1. Prodávající poskytuje zákazníkovi na základě kupní smlouvy následující způsoby platby:
4.1.1. Platba v hotovosti na dobírku.
4.1.2. Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího.
4.1.3. Elektronické platby a platby kartou přes web Idosell.com – možné aktuální způsoby platby jsou uvedeny na webu Internetového obchodu v záložce informace o platebních metodách a na webu https://www.idosell.com/pl/idopay/.
4.1.3.1. Vypořádání transakcí elektronickými platbami a platebními kartami se provádí dle výběru Zákazníka prostřednictvím webových stránek Idosell.com. Službu elektronických plateb a platebních karet poskytuje:
4.1.3.1.1. IdoSell.com - IAI Spółka Akcyjna se sídlem ve Štětíně (al. Piastów 30, 71-064 Štětín) zapsaná v Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem: 0000325245, registrační spisy vedené Okresním soudem Štětín - Centrum ve Štětíně, 13. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, základní kapitál ve výši 815 623,50 PLN, NIP: 8522470967, REGON: 320147706.
4.2. Termín platby:
4.2.1. Pokud Zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu kreditní kartou, je Zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. 4.2.2. Zvolí-li Zákazník platbu v hotovosti na dobírku, je Zákazník povinen provést platbu při předání.

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DOBA DODÁNÍ PRODUKTU
5.1. Doručení produktu je možné na území Polské republiky.
5.2. Dodání Produktu Zákazníkovi je splatné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou zákazníkovi uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce s informacemi o nákladech na doručení a při zadávání objednávky, včetně případů, kdy zákazník vyjádří svou vůli být vázán Kupní smlouvou.
5.3. Prodávající poskytuje Zákazníkovi následující způsoby dodání Produktu:
5.3.1. Kurýr, kurýr na dobírku.
5.3.2. Doručování do balíkomatů.
5.3.3. Balík v RUCHu.
5.4. Lhůta pro dodání Produktu Zákazníkovi je do 14 Pracovních dnů, pokud není v popisu Produktu nebo při zadávání Objednávky uvedena lhůta kratší. V případě Produktů s různými dodacími lhůtami je termínem dodání nejdelší daný termín, který však nesmí přesáhnout 14 Pracovních dnů. Počátek lhůty pro dodání Produktu Zákazníkovi se počítá takto:
5.4.1. Zvolí-li Zákazník způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího nebo zúčtovací účet.
5.4.2. Pokud Zákazník zvolí způsob platby v hotovosti na dobírku - ode dne uzavření Kupní smlouvy.

6. REKLAMACE PRODUKTU
6.1. Základ a rozsah odpovědnosti Prodávajícího vůči Zákazníkovi, má-li prodaný Produkt fyzickou nebo právní vadu (záruka), definují obecně platné právní předpisy, zejména občanský zákoník (včetně § 556-576 občanského zákoníku) .
6.2. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad.
6.3. Reklamaci může zákazník uplatnit např.
6.3.1. písemně na adresu: Rychwałd, ul. Krakowska 7, 34-322 Gilowice; 6.3.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@salme.pl.
6.4. Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl: (1) údaje a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vady; (2) požadovat způsob uvedení Produktu do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – usnadní a urychlí projednání reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.
6.5. Prodávající odpoví na reklamaci Zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Pokud zákazník, který je spotřebitelem, při uplatnění práv ze záruky požadoval výměnu věci nebo odstranění vady nebo předložil prohlášení o snížení ceny s uvedením částky, o kterou má být cena snížena, a prodávající neodpoví na tuto žádost do 14 kalendářních dnů, má se za to, že tuto žádost považoval za oprávněnou.
6.6. Zákazník, který uplatňuje práva ze záruky, je povinen doručit vadný Produkt na adresu: Rychwałd, ul. Krakowska 7, 34-322 Gilowice. V případě Zákazníka, který je spotřebitelem, nese náklady na dodání Produktu Prodávající. Pokud by vzhledem k druhu Produktu nebo způsobu jeho instalace bylo dodání Produktu Zákazníkem, který je spotřebitelem, nepřiměřeně obtížné, je Zákazník povinen zpřístupnit Produkt Prodávajícímu v místě, kde Produkt se nachází.
6.7. Podle Čl. 558 § 1 občanského zákoníku je vyloučena odpovědnost Prodávajícího ze záruky za Produkt vůči Zákazníkovi, který není spotřebitelem.

7. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE A UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE, TAKÉ PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM
7.1. Podrobné informace o možnosti Zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudní způsoby reklamace a nápravy a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https:// uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
7.2. K dispozici je také kontaktní místo u prezidenta Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl nebo písemná adresa: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava ), jehož úkolem je mimo jiné poskytování pomoci spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
7.3. Spotřebitel má následující vzorové možnosti využití mimosoudních způsobů reklamace a nápravy: (1) podání žádosti o řešení sporu stálému spotřebitelskému rozhodčímu soudu (více informací na: http://www.spsk.wiih.org.pl /); (2) žádost o mimosoudní řešení sporu vojvodskému inspektorovi Obchodní inspekce (více informací na webových stránkách inspektora příslušného pro místo podnikání prodávajícího); a (3) pomoc místního (obecního) ombudsmana spotřebitelů nebo společenské organizace, mezi jejíž statutární úkoly patří ochrana spotřebitele (včetně Sdružení spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem na tips@dlakonsumentow.pl a na spotřebitelské lince 801 440 220 (linka je dostupná v Pracovní dny od 8:00 do 18:00, poplatek za připojení dle tarifu operátora).
7.4. Na adrese

8. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od ní do 14 kalendářních dnů odstoupit bez uvedení důvodu a bez vynaložení nákladů, kromě nákladů uvedených v písm. 8.8 Obchodních podmínek. Pro dodržení lhůty stačí zaslat vyjádření před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat např.
8.1.1. písemně na adresu: Rychwałd, ul. Krakowska 7, 34-322 Gilowice; 8.1.2. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: kontakt@salme.pl.
8.2. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc dostupný v bodě 11 Obchodních podmínek. Spotřebitel může použít vzor formuláře, není to však povinné.
8.3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
8.3.1. u smlouvy, při jejímž plnění Prodávající vydá Produkt, přičemž je povinen převést jeho vlastnické právo (např. Kupní smlouva) – převzetím Produktu spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou dopravce, a v případě smlouvy, která: (1) zahrnuje mnoho Produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí posledního Produktu, šarže nebo části, nebo (2) spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu - od převzetí prvního z Produktů; 8.3.2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
8.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou.
8.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání Produktu (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, který je jiný, než je nejlevnější standardní způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě). Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, ledaže Spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt od spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele, dokud nebude Produkt vrácen nebo spotřebitel neprokáže jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
8.6. Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit Produkt Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k vyzvednutí, pokud mu Prodávající nenabídl. aby si Produkt sám vyzvedl. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Produkt před uplynutím jeho platnosti. Spotřebitel může vrátit Produkt na adresu: Rychwałd, ul. Krakowska 7, 34-322 Gilowice.
8.7. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho užití nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu.
8.8. Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které je spotřebitel povinen nést:
8.8.1. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu, než je nejlevnější standardní způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě, Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli dodatečné náklady, které tím vznikly. 8.8.2. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu.
8.8.3. V případě Produktu, který je službou, jejíž plnění na výslovnou žádost spotřebitele začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání takové žádosti, je povinen platit za služby splněné do odstoupení od smlouvy. Částka k úhradě se vypočítá v poměru k rozsahu poskytované služby s přihlédnutím k ceně nebo odměně sjednané ve smlouvě. Pokud je cena nebo odměna nepřiměřená, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota poskytnuté služby.
8.9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá spotřebitel v souvislosti se smlouvami:
8.9.1. (1) pro poskytování služeb, pokud prodávající plně provedl službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedení služby prodávajícím ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (2) pokud cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá prodávající pod kontrolou a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3) ve kterém je předmětem služby neprefabrikovaný výrobek vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4) ve kterém je předmětem služby Produkt, který se rychle kazí nebo má krátkou životnost; (5) ve kterém je předmětem služby Produkt dodaný v uzavřeném obalu, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen; (6) ve které jsou předmětem služby Produkty, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi; (7) jsou-li předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu nad nimiž nemá Prodávající kontrolu; (8) ve kterém spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího, aby se k němu dostavil za účelem naléhavé opravy nebo údržby; v případě, že Prodávající poskytuje jiné doplňkové služby, než které požaduje spotřebitel, nebo poskytuje Produkty jiné než náhradní díly nutné k opravě nebo údržbě, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy ohledně doplňkových služeb nebo Produktů; (9) ve kterém jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen; (10) na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném; (11) uzavřená prostřednictvím veřejné dražby; (12) pro poskytování ubytovacích služeb pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s trávením volného času, zábavu, sportovní nebo kulturní akce, je-li ve smlouvě uveden den nebo období poskytování služby; (13) na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, bylo-li plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl prodávajícím informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.
8.10. Ustanovení o spotřebiteli obsažená v tomto bodě 8 Obchodních podmínek se použijí od 1. ledna 2021 a pro smlouvy uzavřené od tohoto data i pro Příjemce služby nebo Zákazníka, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho podnikáním, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odbornou povahu vyplývající zejména z předmětu jí vykonávané podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti .

9. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ
9.1. Tento bod 9 Obchodních podmínek a všechna ustanovení v něm obsažená jsou adresovány a zavazují tak pouze Zákazníka či Příjemce služby, který není spotřebitelem, a od 1. ledna 2021 a u smluv uzavřených od tohoto dne ani fyzickou osobu uzavírající smlouvu přímo související s její činností ekonomickou, když z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odbornou povahu vyplývající zejména z předmětu jí vykonávané podnikatelské činnosti zpřístupněné na základě ustanovení o centrálním registru a informace o hospodářské činnosti.
9.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a nezakládá žádné nároky ze strany zákazníka vůči prodávajícímu.
9.3. Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně požadavku na úplnou nebo částečnou platbu předem, bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem a na skutečnost uzavření kupní smlouvy.
9.4. Poskytovatel služby může vypovědět smlouvu o poskytování Elektronických služeb s okamžitou účinností a bez udání důvodů zasláním příslušného prohlášení Příjemci služby.
9.5. Odpovědnost Poskytovatele služby / Prodejce vůči Příjemci služby / Zákazníkovi, bez ohledu na její právní základ, je omezena – jak v rámci jedné reklamace, tak i za všechny reklamace celkem – do výše zaplacené ceny resp. náklady na dodání dle kupní smlouvy, maximálně však do výše jednoho tisíce zlotých. Omezení částky uvedené v předchozí větě se vztahuje na všechny nároky adresované Příjemcem služby / Zákazníkem vůči Poskytovateli služeb / Prodejci, a to i v případě, že neexistuje kupní smlouva nebo se nevztahuje na kupní smlouvu. Poskytovatel služby / Prodejce odpovídá Příjemci služby / Zákazníkovi pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neručí za ušlý zisk. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za prodlení s přepravou zásilky.
9.6. Jakékoli spory vzniklé mezi Prodávajícím / Poskytovatelem služeb a Zákazníkem / Příjemcem služby budou předloženy soudu, který je příslušný podle sídla Prodávajícího / Poskytovatele služeb
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v polštině.
10.2. Změna Obchodních podmínek:
10.2.1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky ze závažných důvodů, kterými jsou: změny zákona; změny způsobů platby a dodání – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují realizaci ustanovení těchto Obchodních podmínek. 10.2.2. V případě uzavírání kontinuálních smluv na základě těchto Obchodních podmínek (např. poskytování Elektronických služeb - Účet) jsou novelizované Obchodní podmínky Příjemce služeb závazné, pokud jsou splněny požadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] občanského zákoníku, to znamená, že Příjemce služby byl o změnách řádně informován a smlouvu do 15 kalendářních dnů ode dne oznámení nevypověděl. V případě, že v důsledku změny Obchodních podmínek dojde k zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo navýšení stávajících poplatků, má Příjemce služby právo od smlouvy odstoupit. 10.2.3. V případě uzavírání smluv jiného charakteru než kontinuálních smluv (např. Kupní smlouva) na základě těchto Obchodních podmínek nebudou změny Obchodních podmínek žádným způsobem zasahovat do práv, která Zákazníkům/Příjemcům nabyla přede dnem účinnosti této Smlouvy. Změny Obchodních podmínek, zejména změny Obchodních podmínek, nebudou mít vliv na již zadané nebo zadávané objednávky a uzavřené, realizované nebo provedené kupní smlouvy.
10.3. V záležitostech, na které se nevztahují tyto Obchodní podmínky, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 144, pol. 1204, ve znění pozdějších předpisů); Zákon o právech spotřebitelů; a dalších příslušných ustanovení obecně platných právních předpisů.

pixel